واژه نامه دینامیک روتور

Glossary

واژه نامه

 

Acceptance Region

ناحیه قبولی

۱

Accuracy

دقت

۲

Aeroderivative

توربین جت

۳

Alarm

هشدار

۴

Alert(point)

(نقطه) اعلام خطر

۵

Alignment

هم محوری

۶

Coupling

جفت کن

۷

Collinear

هم خط

۸

Nonsynchronous

غیر هم دور

۹

Synchronous

هم دور

۱۰

Angular Mode

مد زاویه ای

۱۱

Angular Momentum

اندازه حرکت زاویه ای (مومنتوم زاویه ای)

۱۲

Anisotropy

ناهمسانی

۱۳

Antinode

شکم

۱۴

Antiswirl,Antiswirl injection

ضد چرخش,تزریق ضد چرخش

۱۵

APHT-plot

دیاگرام-دامنه- فاز-زمان

۱۶

Argand plot

دیاگرام آرگاند

۱۷

Asymmetric rotor or Anisotropic   rotor

روتور نامتقارن یا روتور ناهمسان

۱۸

Asymmetry

عدم تقارن

۱۹

Asynchronous

نا هم دور

۲۰

Attitude angle

زاویه حالت

۲۱

Average rotor center line plot

دیاگرام  متوسط خط مرکز روتور

۲۲

Average rotor position

موقعیت متوسط روتور

۲۳

Axial

محوری

۲۴

Axial position

موقعیت محوری

۲۵

Axial vibration

ارتعاش محوری

۲۶

Balance of plant machinery

بالانس ماشین آلات کارخانه

۲۷

Balance plane

صفحه بالانس

۲۸

Balance resonance speed

سرعت رزونانس بالانس

۲۹

Balance

بالانس کردن

۳۰

Band pass filter

فیلتر میان گذر

۳۱

Band width

پهنای باند

۳۲

Baseline data

اطلاعات پایه

۳۳

Base plate

پایه ماشین

۳۴

Bearing

یاتاقان

۳۵

Bifurcation diagram

دیاگرام شاخه ای

۳۶

Black box

جعبه سیاه

۳۷

Blade passing frequency

فرکانس گذر پره

۳۸

Bode plot

دیاگرام بود

۳۹

Bow

خم شدن

۴۰

Calibration weight

وزنه کالیبراسیون

۴۱

Campbell diagram

دیاگرام کمپیل

۴۲

Cartesian format

شکل کارتزین

۴۳

Cascade plot

دیاگرام آبشاری

۴۴

Casing expansion

انبساط پوسته

۴۵

Casing transducer

حس گرپوسته

۴۶

CCW

خلاف عقربه های ساعت

۴۷

Center frequency

فرکانس مرکزی

۴۸

Centerline   position

موقعیت خط مرکزی

۴۹

Channel

کانال

۵۰

Characteristic equation

معادله مشخصه

۵۱

Clearance circle

دایره لقی

۵۲

Clearance diametral

قطر لقی

۵۳

Clearance radial

شعاع لقی

۵۴

Coast down

کاهش سرعت

۵۵

Complex conjugate

مزدوج مختلط

۵۶

Complex number

عدد مختلط

۵۷

Compliance or Transmissibility or   Impedance or Receptance or Transfer function

نرمی یا انتقال یا امپدانس یا پذیرش یا تابع تبدیل

۵۸

Constant bandwidth filter

فیلتر با پهنای باند ثابت

۵۹

Constant percentage filter

فیلتر با درصد ثابت

۶۰

CPM

سیکل بر دقیقه

۶۱

Critical

بحرانی

۶۲

Critical Machinery

ماشین بحرانی

۶۳

Critical speed

سرعت (دور) بحرانی

۶۴

Critical speed of the second order

سرعت بحرانی مرتبه دوم

۶۵

Critical speed map

نقشه سرعت بحرانی

۶۶

Critically damped

میرایی بحرانی

۶۷

Crosstalk

نویز القایی حس گر مجاورتی

۶۸

CW

در جهت عقربه های ساعت

۶۹

Cycle

سیکل

۷۰

Damped Natural frequency

فرکانس طبیعی میرا

۷۱

Damping

میرایی

۷۲

Damping factor

فاکتور میرایی

۷۳

Danger (point)

نقطه خطر

۷۴

DC data

داده جریان مستقیم

۷۵

Decibel (db)

دسیبل

۷۶

Degree of freedom

درجه آزادی

۷۷

Diagnostics

عیب یابی

۷۸

Differential expansion

انبساط دیفرانسیل

۷۹

Differential phase

فاز دیفرانسیلی

۸۰

Digital runout compensation

جبران سازی خروج از مرکزی دیجیتال

۸۱

Digital vector filter

فیلتر برداری دیجیتال

۸۲

Direct

مستقیم

۸۳

Direct data

داده های مستقیم

۸۴

Disk

دیسک

۸۵

Displacement

جابه جایی

۸۶

Dominant end

انتهای مسلط

۸۷

Driven

متحرک

۸۸

Driver

محرک

۸۹

Dry whip

تازیانه خشک

۹۰

Dual probe

حس گر دوگانه

۹۱

DVF

فیلتر برداری دیجیتال

۹۲

Dynamic equilibrium

تعادل دینامیکی

۹۳

Dynamic stiffness Complex

سفتی دینامیکی مختلط

۹۴

Dynamic stiffness ,Direct

سفتی دینامیکی مستقیم

۹۵

Dynamic stiffness  Quadrature

سفتی دینامیکی درجه دو

۹۶

Dynamic transducer

حسگر دینامیکی

۹۷

Eccentricity

خروج از مرکز

۹۸

Eccentricity at slow roll ,peak-to-peak

خروج از مرکزی در سرعت کم,قله تا قله

۹۹

Eccentricity position

موقعیت خروج از مرکزی

۱۰۰

Eccentricity ratio

نسبت خروج از مرکزی

۱۰۱

Eddy current

جریان گردابی

۱۰۲

Eigenvalue

مقدار ویژه

۱۰۳

Eigenvalue problem

مساله مقدار ویژه

۱۰۴

Elastic bow of a rotor

خمش الاستیک یک روتور

۱۰۵

Electrical runout

خروج از مرکز الکتریکی

۱۰۶

Element passage frequency (EPx)

فرکانس گذر اجزاء

۱۰۷

Ellipticity

بیضوی گونه

۱۰۸

Energy

انرژی

۱۰۹

Engineering units

واحد های مهندسی

۱۱۰

English system of units

سیستم واحد های انگلیسی

۱۱۱

Error

خطا

۱۱۲

Essential machinery

ماشین آلات ضروری

۱۱۳

Expert system

سیستم متخصص

۱۱۴

External pressurized bearings

یاتاقان های تحت فشار خارجی

۱۱۵

Fatigue

خستگی

۱۱۶

FFT

تبدیل فوریه سریع

۱۱۷

Filter

فیلتر

۱۱۸

First balance resonance speed

اولین سرعت رزونانس بالانس

۱۱۹

Flexible rotor

روتور انعطاف پذیر

۱۲۰

Fluid circumferential average   velocity ratio

نسبت سرعت متوسط محیطی سیال

۱۲۱

Fluid circumferential average   velocity ratio of fluid inertia

نسبت سرعت متوسط محیطی سیال به اینرسی

۱۲۲

Fluid-film bearing

یاتاقان با فیلم سیال

۱۲۳

Fluid induced instability

ناپایداری ناشی از سیال

۱۲۴

Fluid whip

شلاق روغن

۱۲۵

Fluid whirl

چرخش روغن

۱۲۶

Foil bearing

یاتاقان گازی

۱۲۷

Forced mode shape

شکل مد اجباری

۱۲۸

Forced vibration

ارتعاشات اجباری

۱۲۹

Forward component

مولفه پیشرو

۱۳۰

Forward orbiting

مدار پیشرو

۱۳۱

Forward and   reverse vectors

بردارهای پیشرو و پسرو

۱۳۲

Fracture toughness

چقرمگی شکست

۱۳۳

Free vibration

ارتعاش آزاد

۱۳۴

Frequency

فرکانس

۱۳۵

Frequency component

مولفه فرکانس

۱۳۶

Frequency modulation

مدولاسیون فرکانس

۱۳۷

Friction instability

ناپایداری اصطکاکی

۱۳۸

Full annular rub

سایش کامل حلقه ای

۱۳۹

Full spectrum

طیف کامل

۱۴۰

Full spectrum cascade plot

منحنی کامل طیفی

۱۴۱

Full spectrum waterfall plot

منحنی کامل طیفی آبشاری

۱۴۲

Fundamental

اساسی

۱۴۳

Fundamental response

پاسخ اساسی

۱۴۴

Gain

ضریب تقویت

۱۴۵

Gap voltage

ولتاژ شکاف

۱۴۶

Gear mesh forces

نیروهای درگیری دنده

۱۴۷

Gear mesh frequency

فرکانس درگیری دنده

۱۴۸

General purpose machinery

ماشین های عمومی

۱۴۹

Grout

دوغ آب

۱۵۰

Growth/Decay rate

نرخ رشد/زوال

۱۵۱

Gyroscopic effect

اثر ژیروسکوپیک

۱۵۲

Half power bandwidth method

روش پهنای باند نیم توان

۱۵۳

Half spectrum

نیم طیف

۱۵۴

Half spectrum cascade plot

منحنی نیم طیف

۱۵۵

Half spectrum waterfall  plot

منحنی نیم طیف آبشاری

۱۵۶

Harmonic

هارمونیک

۱۵۷

Harmonic series

سریهای هارمونیک

۱۵۸

Harmonic vibration

ارتعاشات هارمونیک

۱۵۹

Heavy spot

نقطه سنگین

۱۶۰

Hertz

هرتز

۱۶۱

High cycle fatigue

خستگی با سیکل بالا

۱۶۲

High pass filter

فیلتر بالا گذر

۱۶۳

High spot

نقطه بالا

۱۶۴

Homogeneous equation

معادله همگن

۱۶۵

HP

فشار بالا

۱۶۶

Hydraulic load

بار هیدرولیکی

۱۶۷

Hydrodynamic bearing

یاتاقان های هیدرودینامیکی

۱۶۸

Hydrostatic bearing

یاتاقان های هیدرواستاتیک

۱۶۹

Hysteresis  

هیسترزیس

۱۷۰

Hysteretic damping

میرایی هیسترتیک

۱۷۱

Hz

هرتز

۱۷۲

Identification

شناسایی

۱۷۳

Impedance

امپدانس

۱۷۴

Impulse response

پاسخ گذرا

۱۷۵

Inboard

داخلی

۱۷۶

Inertially referenced

مرجع اینرسی

۱۷۷

Influence coefficient

ضریب تاثیر

۱۷۸

Influence vector

بردار تاثیر

۱۷۹

Inner race ball pass frequency

فرکانس گذر ساچمه از حلقه داخلی

۱۸۰

Instability

ناپایداری

۱۸۱

Instability threshold

آستانه ناپایداری

۱۸۲

Integrator

انتگرال گیر

۱۸۳

Interference diagram

دیاگرام تداخل

۱۸۴

IP

فشار میانی

۱۸۵

ISO

ایزو

۱۸۶

Isotropic supports

یاتاقان های ایزوتروپ

۱۸۷

Isotropy

ایزوتروپی

۱۸۸

Journal

یاتاقان

۱۸۹

Keyphasor event

واقعه گذر علامت

۱۹۰

Keyphasor pulse

پالس گذر علامت

۱۹۱

Lateral(radial) vibration

ارتعاش جانبی (شعاعی)

۱۹۲

Linear differential equation

معادلات دیفرانسیل خطی

۱۹۳

Linear system

سیستم خطی

۱۹۴

Lissajous Curve

منحنی لیساژو

۱۹۵

Load

بار

۱۹۶

Low cycle fatigue

خستگی با سیکل پایین

۱۹۷

Low-pass filter

فیلتر پایین گذر

۱۹۸

LP

فشار پایین

۱۹۹

Machinery management

مدیریت ماشین آلات

۲۰۰

Machinery protection

حفاظت از ماشین

۲۰۱

Machinery bearing

یاتاقان مغناطیسی

۲۰۲

Margin of stability

حاشیه پایداری

۲۰۳

Mass center

مرکز جرم

۲۰۴

Measurement   units

واحدهای اندازه گیری

۲۰۵

Mechanical runout

خروج از مرکزی مکانیکی

۲۰۶

Metric system (SI)

سیستم متریک

۲۰۷

Micrometer

میکرومتر

۲۰۸

Mil

میل(یک هزارم اینچ)

۲۰۹

Misalignment

عدم هم محوری

۲۱۰

Modal damping

میرایی مودال

۲۱۱

Modal stiffness

سفتی مودال

۲۱۲

Mode identification transducers

حس گرهای شناسایی مد

۲۱۳

Mode shape , mode

شکل مد , مد

۲۱۴

Model

مدل

۲۱۵

Moment of inertia , mass

ممان اینرسی جرمی

۲۱۶

Natural frequency

فرکانس طبیعی

۲۱۷

Nodal point

نقطه گره

۲۱۸

Noise

اغتشاش, نویز

۲۱۹

Non-homogenous equation

معادله غیر همگن

۲۲۰

Nonlinear differential equation

معادله دیفرانسیل غیر خطی

۲۲۱

Nonlinear function

تابع غیر خطی

۲۲۲

Nonlinear system

سیستم غیر خطی

۲۲۳

NonSymmetric   rotor

روتور غیر متقارن

۲۲۴

Nonsynchronous

غیر هم دور

۲۲۵

Non synchronous amplification factor

فاکتور بزرگنمایی غیر هم دور

۲۲۶

Non synchronous dynamic stiffness

سفتی دینامیکی غیر هم دور

۲۲۷

Non-1X

 ۱Xغیر

۲۲۸

Notch filter

فیلتر شکافی

۲۲۹

Nyquist plot

دیاگرام نایکوئیست

۲۳۰

Oil whip , oil whirl

تازیانه روغن-چرخش روغن

۲۳۱

Optical pickup

حس گر نوری

۲۳۲

Orbit

مدار

۲۳۳

Order lines

خطوط مرتبه

۲۳۴

Orthogonal probes

حس گر های متعامد

۲۳۵

Oscilloscope

اسیلسکوپ

۲۳۶

Outboard

خارجی

۲۳۷

Outer race ball pass frequency

فرکانس گذر ساچمه از حلقه خارجی

۲۳۸

Out of phase

فاز مخالف

۲۳۹

Overdamped

فوق میرا

۲۴۰

Partial rub

سایش جزئی

۲۴۱

Peak

قله

۲۴۲

Peak-to-Peak

قله تا قله

۲۴۳

Period

پریود

۲۴۴

Periodic vibration

ارتعاش پریودیک

۲۴۵

Permanent bow

خمیدگی دائم

۲۴۶

Perturbation

آشفتگی

۲۴۷

Perturbator

آشفته ساز

۲۴۸

Phase lag angle

زاویه تاخیر فاز

۲۴۹

Pickup

حس گر

۲۵۰

Pipe strain

کرنش لوله

۲۵۱

Pivotal mode shape

شکل مد الا کلنگی

۲۵۲

Polar plot

منحنی قطبی

۲۵۳

Poles

قطبها

۲۵۴

Position angle

زاویه موقعیت

۲۵۵

Power

قدرت

۲۵۶

Precession

حرکت چرخشی

۲۵۷

Precision

صحت

۲۵۸

Preload

پیش بار

۲۵۹

Probe

حس گر

۲۶۰

Proximity transducer

حس گر مجاورتی

۲۶۱

Quadrature

قسمت موهومی یک عدد مختلط

۲۶۲

Radial

شعاعی

۲۶۳

Radial position

موقعیت شعاعی

۲۶۴

Reception

پذیرش

۲۶۵

Reference data

داده های مرجع

۲۶۶

Relative phase

فاز نسبی

۲۶۷

Relative vibration

ارتعاش نسبی

۲۶۸

Repeatability

تکرار پذیری

۲۶۹

Resolution

وضوح

۲۷۰

Resonance

تشدید

۲۷۱

Reverse Component

مولفه معکوس

۲۷۲

Reynolds number

عدد رینولدز

۲۷۳

Rigid rotor

روتور صلب

۲۷۴

Root-mean-square (rms)

جذر متوسط مجموع مجذورات

۲۷۵

Roots

ریشه ها

۲۷۶

Rotational speed

سرعت دورانی

۲۷۷

Rotor absolute vibration

ارتعاش مطلق روتور

۲۷۸

Rotor mode

مد روتور

۲۷۹

Rotor relative transducer

حس گر نسبی روتور

۲۸۰

Rotor system

سیستم روتور

۲۸۱

Rotor vibration region

ناحیه ارتعاش روتور

۲۸۲

Runout

خروج از مرکزی

۲۸۳

Runout compensation

جبران سازی خروج از مرکزی

۲۸۴

Scale factor

فاکتور مقیاس

۲۸۵

Seismic transducer

حس گر جرمی

۲۸۶

Self-excited vibration

ارتعاش خود تحریک

۲۸۷

Sensitivity

حساسیت

۲۸۸

Shutdown

خاموش کردن

۲۸۹

Signal conditioner

حالت دهنده سیگنال

۲۹۰

Signal gain

ضریب تقویت سیگنال

۲۹۱

Signal-to-noise ratio

نسبت سیگنال به نویز

۲۹۲

Signature

امضاء

۲۹۳

Slip frequency

فرکانس لغزش

۲۹۴

Slow roll compensation

جبران سازی چرخش کم سرعت

۲۹۵

Slow roll runout

خروج از مرکزی چرخش کم سرعت

۲۹۶

Slow roll speed

سرعت چرخش کم سرعت

۲۹۷

Slow roll vector

بردار چرخش کم سرعت

۲۹۸

Soft foot

پایه ی نرم

۲۹۹

Source of instability

منبع ناپایداری

۳۰۰

Span

محدوده

۳۰۱

Spin

چرخش

۳۰۲

Spring stiffness

سختی فنر

۳۰۳

Stability margin

حاشیه پایداری

۳۰۴

Stator

استاتور

۳۰۵

Steady state

حالت پایدار

۳۰۶

Steam whip

تازیانه بخار

۳۰۷

Stiffness axes of a rotor support

محور سختی نگهدارنده روتور

۳۰۸

Strain gauge

حسگر کرنش

۳۰۹

Sub critical damping

میرایی زیر بحرانی

۳۱۰

Sub harmonic

زیر هارمونیک

۳۱۱

Sub synchronous

زیر هم دور

۳۱۲

Super synchronous

فوق هم دور

۳۱۳

Support structure

ساختار پایه

۳۱۴

Sweep frequency filter

فیلتر فرکانس جاروبی

۳۱۵

Swirl ratio

نسبت چرخشی

۳۱۶

Synchronous dynamic stiffness

سختی دینامیکی هم دور

۳۱۷

Synchronous orbiting

مدار هم دور

۳۱۸

Synthetic gas

گاز مصنوعی

۳۱۹

System mode shape

شکل مد سیستم

۳۲۰

Tangential stiffness

سفتی مماسی

۳۲۱

Temporarily bow

خم شدن موقتی

۳۲۲

Thermal fatigue

خستگی حرارتی

۳۲۳

Thermal shock

شوک حرارتی

۳۲۴

Thermocouple

ترموکوپل

۳۲۵

Threshold

آستانه

۳۲۶

Thrust position

موقعیت فشاری (محوری)

۳۲۷

Time base plot

منحنی زمان پایه

۳۲۸

Tracking filter

فیلتر رهگیر

۳۲۹

Transducer gap

شکاف حس گر

۳۳۰

Transmissibility

قابلیت انتقال

۳۳۱

Transmission device

دستگاه انتقال

۳۳۲

Transverse sensitivity

حساسیت جانبی

۳۳۳

Trend data

اطلاعات روند

۳۳۴

Trend interval

محدوده روند

۳۳۵

Trend period

پریود روند

۳۳۶

Trend plot

منحنی روند

۳۳۷

Trigger

آغاز گر

۳۳۸

Trip

خاموش کردن

۳۳۹

Turning gear speed

سرعت چرخش کم سرعت

۳۴۰

Unbalance

نامیرایی

۳۴۱

Unbalance response

پاسخ نامیرایی

۳۴۲

Vane passing frequency

فرکانس گذر پره

۳۴۳

Vector filter

فیلتر رهگیری

۳۴۴

Velocity profile

پروفیل سرعت

۳۴۵

Virtual probe rotation

چرخش مجازی حس گر

۳۴۶

Viscosity

ویسکوزیته

۳۴۷

Waterfall plot

دیاگرام آبشاری

۳۴۸

Wave form

شکل موج

۳۴۹

Wave form compensation

جبران سازی شکل موج

۳۵۰

Wave form plot

دیاگرام شکل موج

۳۵۱

Window function

تابع پنجره

۳۵۲

Zero-to-peak

صفر تا قله

۳۵۳

برچسب گذاری شده با: , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*