بالانس کردن ماشین آلات

شرکت کنندگان این دوره آموزشی بالانس کردن ماشین آلات دوار جزوات کلاسی، یک جلد کتاب کار شامل مسائل و تمرینات، یک ماشین حساب مهندسی و ابزارهای بالانس کردن فراهم می گردد. کارگاه ها طوری برنامه ریزی شده اند تا برنامه های کاربردی و نظری به خوبی بیان و تشریح شوند. ثبت نام کنندگان اجازه دارند برای تمرینات بالانس کردن از تجهیزات خودشان استفاده کنند.

روز

اول

  • جنبه های مقدماتی بالانس کردن ماشین: هدف، دلایل نیروی نا متوازن جرمی، دسته بندی روتور، تکنیک ها، تجهیزات، بررسی های پیش از بالانس کردن، سرعت های بحرانی، تعیین/جاگذاری وزنه آزمایشی و مشکلات احتمالی
  • آزمایش و تحلیل ارتعاشات: اندازه گیری های دامنه و فاز، مدارها (Orbits)، دیاگرام بُد (Bode)، دیاگرام های قطبی، اندازه گیری روی یاتاقان و روی محور، لنگ زدن (Whirling)، آزمایش گذرا و تحلیل ارتعاشات

نهار و نماز

  • تکنیک های بالانس کردن تک صفحه ای: شیوه های تحلیلی و برداری، سرعت های بحرانی، مُدها، رابطه بین نقطه سنگین و نقطه اوج، حساسیت بالانس، تأخیر فاز، انتخاب وزن آزمایشی، تقسیم وزن، معیارها و استانداردها

تمرینات کلاسی در مورد اصول پایه

کارگاه ۱: عناوین بالانس

روز

دوم

  • بالانس کردن تک صفحه ای: آزمایشات عملی با روتور دوار، روش برداری، بالانس کردن تک صفحه ای، ثبت نام کنندگان می توانند ابزار خود را آورده یا از تجهیزات مؤسسه استفاده کنند

کارگاه ۲: بالانس کردن تک صفحه ای

  • روش های بالانس کردن دو صفحه ای: ضریب تأثیر و شیوه های تحلیلی، شیوه های گرافیکی و محاسباتی، بالانس کردن تک صفحه ای با یک آزمایش

کارگاه ۳: بالانس کردن دو صفحه ای

  • روش های تحلیلی و برداری: سرعت های بحرانی، مد ها، رابطه بین نقطه سنگین و نقطه اوج، حساسیت بالانس، تأخیر فاز، انتخاب وزن آزمایشی، معیارها و استانداردها

نهار و نماز

کارگاه ۴: بالانس کردن دو صفحه ای

روز

سوم

  • بالانس کردن ژنراتور/توربین: رویه های کاری، شیوه گشتاور/ایستا، شیوه ضرایب تاثیر، انتخاب های حسگر/ صفحه، استراتژی برای کمترین تکرار، تعبیه وزنه، سرعت های بحرانی، تأثیرات خمیدگی

کارگاه ۵: ضرایب تاثیر در بالانس کردن دو صفحه ای

نهار و نماز

  • بالانس کردن فن: تکنیک های بالانس کردن (یک و دو صفحه ای)، فن های آویخته، حساسیت بالانس، سرعت های بحرانی و سوابق موردی
  • روش های بالانس در محل: انتخاب حسگر، انتخاب صفحه و رویه های کاری
  • سوابق موردی بالانس کردن: بالانس کردن در محل، رویه های کاری، استراتژی ها، مشکلات غیرمترقبه

آزمون دوره