تحلیل ارتعاشات ماشین آلات – پیشرفته

برای تمامی شرکت کنندگان در دوره آموزشی تحلیل ارتعاشات پیشرفته جزوات کلاسی درباره پردازش سیگنال، تحلیل دو کاناله و کنترل ارتعاشات فراهم می گردد. یک جلد کتاب کار شامل مسائل و تمرینات برای استفاده در طی کلاس نیز تهیه می گردد. پیشنهاد می شود که شرکت کنندگان علاوه بر این دوره در دوره کنترل ارتعاشات – پیشرفته و/یا دوره بالانس کردن و دینامیک روتور جهت آمادگی نسبی برای آزمون گواهی سطح ۴ تحلیلگر ارتعاشات شرکت کنند.

روز

اول

 • پردازش سیگنال: RMS، سیگنالهای یکنواخت و غیر یکنواخت، شناسایی پیک (نقطه اوج)، جمع برداری، فیلترها، نسبت سیگنال به نویز و محاسبات FFT

کارگاه ۱: پردازش سیگنال

 • معرفی FFT (Fast Fourier Transform): مبدل پیوسته به گسسته A/D، دامنه دینامیکی، پردازش دسته ای FFT، زمان های پرشدن بافر، همپوشانی و متوسط گیری

کارگاه ۲: فیلترها و مبانی FFT

نهار و نماز

 • مباحث FFT: الیاسینگ، پنجره ها وضوح و تفکیک پذیری و توصیفات و نمایشات

کارگاه ۳: الیاسینگ، پنجره ها وضوح و تفکیک پذیری

 • دقت FFT: نواحی کناره طیف؛ دقت پنجره های مستطیلی، هنینگ (Hanning) و پنجره بالا مسطح؛ وضوح پنجره؛ مرتبه طیف؛ تصحیح دامنه و فرکانس از مخزن

کارگاه ۴: عملکرد پنجره ومرتبه طیف

روز

دوم

 • پاسخ FFT: حوزه زمانی سیگنال های دیجیتال شده، ضربان، مدولاسیون AM و FM، سیگنال حامل و پوششی، تبدیل هیلبرت (Hilbert)، سوابق موردی

کارگاه ۵: پاسخ FFT به سیگنال های با منشأ مکانیکی

 • تحلیل ارتعاشات پیچشی: تشریح، فرکانس های طبیعی، اندازه گیری، پاسخ
 • تعیین میانگین سری های زمانی: ترکیب کننده های فرکانسی، متوسط گیری از سیگنال و نویز، تعیین میانگین دو سیگنال، تأثیر میانگین گیری زمانی همزمان در مدولاسیون و خرابیهای یاتاقان، برنامه های بایگانی دیجیتال و FFT به عنوان یک صافی

نهار و نماز

کارگاه ۶: تعیین میانگین سری های زمانی

 • محاسبات و اندازه گیری میرایی: نیم-توان، قسمت حقیقی و موهومی، شیب تغییر فاز، کاهش لگاریتمی، کاهش داده های آبشاری و شرح و توضیحات

کارگاه ۷: اندازه گیری میرایی

روز

سوم

 • مبانی دو کاناله: شیوه های آزمایش، توابع تبدیل، به هم پیوستگی، مدل جرم/فنر، نمایش های حقیقی و موهومی، دیاگرام های نایکوئیست و بُد، تغییر شکل های عملکردی

کارگاه ۸: تحلیل ۲ کاناله

 • آزمایش مودال: آزمایش، تحلیل، فرکانس های طبیعی، میرایی و مود ها

کارگاه ۹: آزمایش مودال

                                                                       نهار و نماز

 • سوابق موردی سازه ای: پمپ های عمودی، نگهدارنده های ماشین، طبقات، پیش فاز، پره های توربین و فن، رزونانس محوری در موتورها با یاتاقان های غلتشی

آزمون دوره