ارتعاشات ماشین آلات – مقدماتی

کلیه شرکت کنندگان دوره آموزشی ارتعاشات ماشین آلات – مقدماتی، جزوات کلاسی و یک جلد کتاب کار شامل مثال ها و مسائل کارگاه آموزشی، یک ماشین حساب و خط کش دریافت خواهند کرد. کارگاه ها به نحوی برنامه ریزی شده اند که برنامه های کاربردی و نظری به خوبی بیان و تشریح گردند. این دوره، شرکت کنندگان را برای گردآوری داده ها و تحلیل محدود آماده کرده و آمادگی نسبی برای آزمون گواهی سطح ۱ تحلیلگر ارتعاشات ایجاد می گردد.

روز

اول

  • ارتعاشات: منابع، کاربردها، اثرات
  • سابقه، تعاریف، منابع، تأثیرات، کاربردها، نگهداری پیشگویانه، مفاهیم اندازه گیری، تجهیزات

کارگاه ۱: نمایش ارتعاشات و سوألات کارگاه آموزشی

  • ارتعاشات اصلی ماشین آلات ۱: فیزیک، واحدها، خصوصیات، قراردادهای اندازه گیری، حرکات، دامنه نوسان و فرکانس ها، حوزه های های زمان، فرکانس و مدار (اوربیت)

کارگاه ۲: تعاریف، واژگان فنی، اندازه گیری ها، و توصیفات تشریحی

نهار و نماز

  • ارتعاشات اصلی ماشین آلات ۲: اندازه ها، تبدیل واحدها، تحلیل، تحریک، فرکانس های طبیعی، رزونانس، سرعت های بحرانی

کارگاه ۳: تحلیل اندازه، فرکانس طبیعی و توصیفات تشریحی

روز

دوم

  • گردآوری داده ها: مشاهدات فیزیکی، حسگرها، محدوده فرکانس، اندازه ها، راه اندازی، مکان و نصب حسگر، ابزارها

کارگاه ۴: توضیحات جمع آوری داده ها و سوالات کتاب کار

نهار و نماز

  • دانش ماشین: منشأ نقائص، فرکانس ها، طراحی و عملکرد دستگاه ها، آزمایش ارتعاشات، نظارت دائم و دوره ای، تحلیل ماشین (نقص و وضعیت)، آزمایش قبولی

کارگاه ۵: آزمایش ارتعاشات

 

روز

سوم

  • تحلیل طیفی مقدماتی: شناسایی فرکانسی، انطباق شیوه ها

کارگاه ۶: تحلیل طیفی و توضیحات تشریحی

نهار و نماز

  • نقائص متداول ماشین آلات: نامیزانی جرمی، عدم هم محوری، لقی، نقائص یاتاقان و نقائص الکتریکی

کارگاه ۷: تحلیل نقائص

  • شدت ارتعاشات: معیارها، رویه ها، نمودارهای پوسته، محورها و یاتاقان ها

کارگاه ۸: شدت ارتعاشات

آزمون دوره