کنترل ارتعاشات – پیشرفته

برای شرکت کنندگان در دوره کنترل ارتعاشات – پیشرفته جزوات کلاسی، یک جلد کتاب کار شامل مسائل و تمرینات و ابزارهای بالانس کردن فراهم می گردد. کارگاه ها طوری برنامه ریزی شده اند تا برنامه های کاربردی و نظری به خوبی بیان و تشریح شوند.
این دوره شرکت کنندگان را برای حل مسائلِ مشکلِ ارتعاشات آماده می کند. پیشنهاد می شود که شرکت کنندگان علاوه بر دوره تحلیل ارتعاشات پیشرفته در این دوره یا دوره بالانس کردن و دینامیک روتور جهت آمادگی نسبی برای آزمون دریافت گواهی سطح ۴ تحلیلگر ارتعاشات شرکت کنند.

روز

اول

  • ارتعاشات گذرا: ارتعاشات آزادِ میرا و نامیرا، آزمایش برخورد، محاسبات کاهش لگاریتمی و محاسبه فرکانس طبیعی

کارگاه ۱: ارتعاشات گذرا

  • ارتعاشات اجباری: پاسخ اجباری نامتوازن و ثابت، تحلیل میرائی، پاسخ حرکت پایه، سرعت های بحرانی، مد ها و نامیزانی جرمی

نهار و نماز

کارگاه ۲: ارتعاشات اجباری

  • شیوه های کنترل ارتعاشات: حذف نیرو، میرایی، جداسازی (ایزولاسیون) و تنظیم

روز

دوم

  • روش های بالانس کردن کارگاهی و میدانی: روش ها، استراتژی، آزمایش گذرا، محاسبه زاویه تأخیر، ضریب تاثیر و روش های تحلیلی، بالانس کردن کارگاهی ومحدودیت های بالانس کردن

کارگاه ۳: تمرینات بالانس کردن

* شرکت کنندگان می توانند تجهیزات گردآوری داده خود را بیاورند یا از تجهیزات فراهم شده استفاده کنند

نهار و نماز

  • رزونانس: تقویت، میزان کردن، سخت شدن، افزایش وزن، جاذب های دینامیکی

کارگاه ۴: رزونانس

روز

سوم

  • جدا سازی (ایزولاسیون): قابلیت انتقال، حرکت پایه، انتخاب جدا کننده، جدا سازی چند حالته

کارگاه ۵: جداسازی (ایزولاسیون)

نهار و نماز

  • میرایی: میرایی، اصطکاک، لزجی، میراییِ سازه ای، میرایی هیسترتیک، میرا کننده های خطی، میرایی با لایه سیال

کارگاه ۶: میرایی

پایان دوره