برچسب: دینامیک روتور

Glossary واژه نامه   Acceptance Region ناحیه قبولی ۱ Accuracy دقت ۲ Aeroderivative توربین جت ۳ Alarm هشدار ۴ Alert(point) (نقطه) اعلام خطر ۵ Alignment هم محوری ۶ Coupling جفت کن ۷ Collinear هم خط ۸ Nonsynchronous غیر هم دور …

واژه نامه دینامیک روتور Read More »

با برچسب: , , ,